خروف مولود بساقين فقط ويمشي بشكل طبيعي


خروف مولود بساقين فقط ويمشي بشكل طبيعي